komunikat prasowy

Zmodernizowana Instalacja Odsiarczania Spalin w Elektrowni Bełchatów z tytułem „Modernizacja roku 2016” 25 sierpnia 2017

Modernizacja instalacji odsiarczania spalin na blokach nr 5 i 6 w Elektrowni Bełchatów, wykonana przez RAFAKO S.A., zdobyła pierwsze miejsce w trakcie XXI edycji konkursu „Modernizacja Roku” w kategorii „Obiekty ochrony środowiska”. Na fotografii znajduje się zespół projektowo - realizacyjny modernizacji ( od lewej: Wiesław Šoltés, Andrzej Gajewski, Bogusław Dzik, Leszek Obłąg, Radosław Płachta, Jerzy Mazurek, Adam Bartoszek, Andrzej Krupa, Piotr Grygiel)

Wyróżnienie przedsięwzięć charakteryzujących się szczególnymi walorami w zakresie modernizacji, to główny cel organizowanego od ponad dwudziestu lat konkursu „Modernizacja roku”. W tegorocznej edycji, jednym z kandydatów do otrzymania zaszczytnego tytułu, była zmodernizowana instalacja odsiarczania spalin na blokach 5 i 6 w Elektrowni Bełchatów. W rezultacie, zrealizowany przez RAFAKO S.A. projekt zdobył największą liczbę punktów, a tym samym pierwsze miejsce w kategorii „Obiekty ochrony środowiska”. 

W ramach modernizacji IOS zastosowano nowatorskie rozwiązanie, które powstało na podstawie wspólnego projektu badawczo-rozwojowego RAFAKO S.A. i Politechniki Wrocławskiej o nazwie „Półka sitowa bezprzelewowa z pianą dynamiczną”, realizowanego w latach 2010-2013. Prace w skali pełno-przemysłowej, jakie rozpoczęto w obszarze absorberów bloków 5 i 6 w Elektrowni Bełchatów były ściśle podporządkowane postojom remontowym. W rezultacie zmieściły się w okresie planowego, 3-miesięcznego wyłączenia z eksploatacji danego bloku, co wymagało opracowania specjalnych rozwiązań zarówno od strony projektowej, jak i organizacji robót. 

Najważniejszym osiągniętym celem modernizacji było dostosowanie absorbera do możliwości odsiarczania spalin pochodzących ze spalania bardziej zasiarczonego węgla przy uzyskaniu niższego od pierwotnego limitu w zakresie stężeń SO2 w gazie oczyszczonym.  - Oznaczało to zarówno podniesienie skuteczności działania absorberów, jak również zwiększenie wydajności wszystkich towarzyszących im węzłów pomocniczych. Dodatkowym efektem zastosowania półki sitowej, poza zwiększeniem skuteczności wiązania składników kwaśnych, takich jak SO2, z gazów spalinowych, jest także zwiększenie absorpcji pyłu, co jest kolejnym, pozytywnym efektem ekologicznym. Półka sitowa zastosowana w absorberach IOS Bełchatów jest wykonana w postaci perforowanych koszy z materiałów odpornych na korozję: głównie polipropylenu uzupełnionego o elementy z gumowanej stali i stopów na bazie niklu. Podczas przepływu spalin w kierunku górnej części absorbera, faza gazowa tworzy wraz z cieczą zalegającą na półce sitowej warstwę piany dynamicznej, która zanika po ustaniu przepływu gazu. To zjawisko w czasie normalnej pracy absorbera zwiększa powierzchnię kontaktu spalin i cieczy absorpcyjnej i poprawia skuteczność wnikania dwutlenku siarki do cieczy, a tym samym zwiększa skuteczność usuwania tego zanieczyszczenia ze spalin w absorberze. Półka sitowa stanowi rozwiązanie alternatywne wobec możliwości budowy kolejnego poziomu zraszania w absorberze. Została ona zastosowana w absorberach IOS bloku 5 i 6 ze względu na brak miejsca dla kolejnych pomp i rurociągów w obrębie absorberów – powiedział Jerzy Mazurek, autor projektu, Dyrektor Biura – Techniczno Projektowego w Zakładzie Instalacji Odsiarczania Spalin RAFAKO S.A.

Kompleksowa modernizacja IOS bloków 5 i 6 w El. Bełchatów obejmowała także powiązany z absorberami system odwadniania gipsu, w którym odbywa się produkcja z powstałej w absorberze zawiesiny, siarczanu wapnia - produktu w formie stałej, potocznie nazywanego gipsem syntetycznym. - W układzie odwadniania gipsu zabudowano, w istniejącym budynku, dwie (2) linie po sześć (6) wirówek każda – łącznie 12 największych dostępnych w tym zakresie na rynku maszyn wirujących o masie prawie 13 ton każda. Wirówki te zastąpiły stary układ odwadniania oparty o dwa filtry odsysające ciecz z zawiesiny za pomocą wytworzonej próżni. Dzięki temu układ został dostosowany do możliwości odwadniania gipsu, jaki powstanie z odsiarczania spalin przy znacznie większym zasiarczeniu węgla – mówił J. Mazurek, który zaznaczył, że układ oparty o wirówki, poza większą wydajnością posiada także znacznie wyższą dyspozycyjność i elastyczność w użytkowaniu. -  Układ nowych wirówek zabudowano z zachowaniem istniejących ścian zewnętrznych budynku wykonując całkowitą przebudowę jego wnętrza ze zburzeniem stropu włącznie. Można w uproszczeniu stwierdzić, że ze starego budynku pozostały wyłącznie ściany zewnętrzne i dach. Prace prowadzono zatem w niezwykle trudnych warunkach, gdzie głębokie wykopy były realizowane w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących fundamentów i budynków – m.in. sterowni wszystkich instalacji odsiarczania. Wewnątrz istniejącego budynku, którego ściany i dach stały się obudową nowego układu wykonano niezależną, oddylatowaną konstrukcję żelbetową na bazie której wykonano pomieszczenia produkcyjne, rozdzielnie elektryczne i pomieszczenia układów sterowania – powiedział Jerzy Mazurek.  

- Przyznanie nagrody za realizację tego projektu i wyróżnienie go jako „Modernizacji roku” jest – z punktu widzenia jego innowacyjności jak również trudności wykonawczych -  wielkim powodem do satysfakcji – podsumował na koniec Dyrektor Biura Techniczno-Projektowego w Zakładzie Instalacji Odsiarczania Spalin RAFAKO S.A.

XXI Edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku” odbyła się pod patronatem: Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Sejmu RP, Podsekretarza Stanu Jana Widery w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów oraz Marszałka Województwa Opolskiego. 

ZOBACZ WSZYSTKIE