Aktualność

Komentarz Zarządu do Raportu bieżącego nr 25/2019 26 sierpnia 2019

Informacja prasowa - komentarz Zarządu do Raportu bieżącego nr 25/2019, związanego z zakończeniem procedury szacowania znaczących kontraktów. Rada Nadzorcza RAFAKO S.A wyraziła pełne wsparcie dla Zarządu w zakresie kontynuacji realizacji przyjętej przez Spółkę strategii. Decyzje dotyczące składu Zarządu zostaną podjęte na odrębnym posiedzeniu Rady Nadzorczej, zwołanym na dzień 2 września 2019 r.

Rada przyjęła też do wiadomości wyniki szacowania wartości czterech znaczących umów, realizowanych przez Spółkę. Jednocześnie Zarząd Spółki potwierdził, iż w ramach kontynuacji strategii konsekwentnie dąży do zwiększania portfela zamówień, który obecnie wynosi blisko 2.5 mld złotych.

 

Dwa z kontraktów, podlegających procesowi szacowania, to umowy pozyskane przez Spółkę w 2016 r, a co za tym idzie wyceniane na bazie cen rynkowych z lat 2015-2016 i w konsekwencji dotknięte nadzwyczajnymi zmianami na rynku cen materiałów i kosztów prac, pomimo przyjętych przez Spółkę ostrożnych poziomów rezerw.

 

Nadzwyczajne zmiany na rynku cen materiałów i kosztów pracy dotyczą:

- Umowy z dnia 30 września 2016 r. zawartej ze spółką ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o., której przedmiotem jest dostawa i montaż instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów AP – 1650 nr 9 i 10 wraz z modernizacją elektrofiltrów w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., o wartości 289.182.112,00 PLN netto i

- Umowy z dnia 29 września 2016 r. zawartej ze spółką JSC “VILNIAUS KOGENERACINĖ JĖGAINĖ”, na budowę  bloku kogeneracyjnego opalanego biopaliwem, której wartość wynosi  148.325.000 EUR netto.

 

  W przypadku pierwszej umowy dodatkowe, oszacowane przez Spółkę koszty realizacji wynoszą 52,9 mln PLN i wynikają jak wspomniano, przede wszystkim z nadzwyczajnego wzrostu cen rynkowych w trakcie realizacji umowy. Są one też konsekwencją  robót wykraczających, zdaniem Spółki, poza zakres umowy. Spółka oszacowała całkowite roszczenia z wyżej wymienionych tytułów na  67,8 mln PLN. W przypadku braku porozumienia w zakresie tych roszczeń, wpływ realizacji tego kontraktu na wynik skonsolidowany Grupy za I półrocze wyniósłby (-)52,9 mln złotych.

 

W przypadku kontraktu wileńskiego, dodatkowe koszty realizacji umowy wynoszą obecnie 61,0 mln PLN. Tu również wynikają one przede wszystkim z nadzwyczajnego wzrostu cen na rynku litewskim w trakcie realizacji Projektu Wilno oraz  robót wykraczających, zdaniem Spółki, poza zakres Projektu. Dodatkowo generuje je niezawinione przez Spółkę wydłużenie terminu realizacji Projektu. Roszczenia z tego tytułu Spółka oszacowała na 60,7 mln PLN, a wpływ na wynik skonsolidowany Grupy  za I półrocze 2019 r. wyniesie, w przypadku nieosiągnięcia porozumienia, (-)35,6 mln PLN.

 

- Obserwując trendy na rynku, a także orzecznictwo związane z podobnymi roszczeniami, prawdopodobieństwo korzystnych rozstrzygnięć w przedmiocie tych roszczeń jest naszym zdaniem duże – powiedziała Agnieszka Wasilewska – Semail, Wiceprezes Zarządu RAFAKO, dodając, że Spółka jest cały czas w dialogu z Zamawiającymi i liczy na polubowne rozstrzygnięcie tych kwestii. Nie przewiduje jednocześnie zagrożenia dla dokończenia kontraktów.   

Trzecia umowa, podlegająca procesowi szacowania, to umowa zawarta ze spółką Nowe Jaworzno Grupa Tauron sp. z o.o. na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, o wartości 4.485.514.439,95 PLN netto. Dodatkowe koszty realizacji umowy, związane są głównie ze znaczącym wzrostem cen robót budowlano-montażowych w okresie intensyfikacji prac związanych z uruchomieniem bloku. Spółka szacuje te koszty na 66,0 mln PLN netto a zmiana wyniku całkowitego na kontrakcie za pierwsze półrocze 2019 r. wyniesie (-)60,6 mln PLN, zaś wpływ na wynik  skonsolidowany Grupy Kapitałowej za pierwsze półrocze 2019 roku, w przypadku nieosiągnięcia porozumienia wyniesie (–)45,6 mln PLN.

- Niezależnie od tej zmiany w budżecie deklarujemy utrzymanie marży na kontrakcie Jaworzno na poziomie ok. 8 % i jednocześnie deklarujemy wypłatę dywidendy po zakończeniu kontraktu i uzyskaniu zgód instytucji finansujących – powiedział Jarosław Dusiło, Wiceprezes Zarządu RAFAKO.       

 

Więcej informacji udziela:

Jacek Balcer

Rzecznik Prasowy

Grupy PBG

tel. + 48 605 470 718

« WSTECZ