Umowa na budowę bloku energetycznego w koksowni Radlin podpisana.

Całkowity koszt budowy wyniesie 289 milionów złotych. Inwestor zamierza sfinansować budowę bloku w ponad 70% ze źródeł zewnętrznych, w tym z wykorzystaniem pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW ze środków unijnych w kwocie 134 mln zł oraz z kredytu udzielonego przez EBI w kwocie 58,5 mln euro.

Czas realizacji inwestycji określono na 29 miesięcy, licząc od czerwca br. Nowa jednostka wejdzie do ruchu w IV kwartale 2021 r.

Zadanie inwestycyjne obejmuje dwa kotły parowe o łącznej mocy około 104 MWt, zabudowę turbiny upustowo – kondensacyjnej o mocy 28 MWe oraz człon ciepłowniczy o mocy 37 MWt a także instalacje pomocnicze – mówi Mariusz Soszyński – członek zarządu JSW KOKS S.A. ds. produkcji i techniki.  – Źródłem energii pierwotnej dla bloku będzie nadmiarowy gaz koksowniczy w ilości około 180 mln metrów sześciennych rocznie.

Inwestor zakłada roczną produkcję ok. 486 tys. GJ pary technologicznej oraz wody grzewczej w ilości ok. 209 tys. GJ a także 196 tys. MWh energii elektrycznej. Produkcja pozwoli na zaspokojenie potrzeb własnych koksowni oraz na zaopatrywanie odbiorców zewnętrznych, w tym miasta Radlina oraz KWK Marcel w zakresie wody grzewczej.

Iwona Gajdzik – Szot,  członek zarządu JSW KOKS S.A. ds. ekonomicznych podkreśliła rolę inwestycji dla zwiększenia ekonomiczności produkcji koksowni i ochrony środowiska. – Własna produkcja z odpadowego do tej pory gazu koksowniczego pozwoli nam też uniezależnić się od dostawców zewnętrznych, co ma duże znaczenie z punktu widzenia choćby tylko pewności zasilania.

Warto dodać, że budowa bloku energetycznego w kogeneracji w Radlinie ujęta została w Planie dla Śląska i jest najważniejszą częścią ambitnego planu modernizacji koksowni Radlin, obejmującego  wiele innych, istotnych zadań inwestycyjnych.

To że polska firma, z długą historią na Śląsku, będzie wykonawcą nowoczesnej instalacji dla innej firmy z tej ziemi cieszy nas ogromnie i jest powodem do dumy, że doceniono nasze kompetencje - powiedział Jerzy Wiśniewski, Prezes Zarządu RAFAKO S.A. - Rozwiązania jakie stosujemy w RAFAKO udowadniają, ze energetyka oparta – bezpośrednio czy pośrednio – na węglu nie musi być obciążeniem dla środowiska. (koks)

Komentarz Spółki do wyników Grupy RAFAKO za I kwartał 2019 roku 28 maja 2019

W I kwartale 2019 roku Grupa RAFAKO wypracowała 312,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, osiągając przy tym: 21,7 mln zł zysku brutto ze sprzedaży, 1,3 mln zł zysku operacyjnego oraz 1,3 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej. EBIDTA Grupy osiągnęła wartość 5,8 mln zł.

Jednostkowo RAFAKO wypracowało w omawianym okresie: blisko 17 mln zł zysku brutto ze sprzedaży, blisko 1 mln zł zysku operacyjnego oraz 0,3 mln zł zysku netto przy przychodach ze sprzedaży wynoszących 216,7 mln zł. EBITDA Spółki osiągnęła wartość 4,2 mln zł.

 

Największy, bo prawie 70-cio procentowy udział w przychodach Grupy Kapitałowej RAFAKO w omawianym okresie stanowiły przychody odnotowane przez spółkę RAFAKO (tj. 216,7 mln zł). Około 27% sprzedaży wygenerowana została przez spółkę celową SPV Jaworzno odpowiedzialną za realizację największego kontraktu w portfelu zamówień Grupy, jakim nadal pozostaje budowa bloku energetycznego Jaworzno o mocy 910 MW. Za pozostałe około 4% sprzedaży w I kwartale 2019 roku odpowiadały pozostałe spółki z Grupy, w tym przede wszystkim RAFAKO Engineering.

 

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (tj. I kwartału 2018 r.), Grupa RAFAKO odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 5%. Jednostkowo r/r RAFAKO odnotowało natomiast 43-procentowy wzrost sprzedaży, który jest związany ze stopniem zaawansowania prac na kontraktach dotyczących: (i) budowy bloku elektrociepłowni w Wilnie, (ii) budowy instalacji katalitycznego odazotowania spalin w Elektrowni Kozienice oraz (iii) budowy gazociągu DN700 Goleniów – Płoty.

 

W okresie I kwartału 2019 roku Grupa RAFAKO wypracowała zysk brutto ze sprzedaży w wysokości  21,7 mln zł. Marża tego zysku w omawianym okresie kształtowała się na poziomie 6,9% w porównaniu do 13,7% z analogicznego okresu roku ubiegłego. Istotnie wyższa marża brutto ze sprzedaży w okresie 1 kwartału 2018 roku wynikała:  1. ze zdarzenia jednorazowego, jakim było rozwiązanie rezerwy na stratę na jednym z realizowanych przez Grupę kontraktów na kwotę 7,8 mln zł zawiązanej w 2017 r. oraz 2. innej struktury przychodów.

 

Tabela prezentująca wyniki finansowe Grupy RAFAKO w I kwartale  2019 r.

Wyniki finansowe Grupy RAFAKO – za  1Q 2019 r.

 

w tys. PLN

1Q2019

1Q2018

zmiana r/r

Przychody

312 702

297 930

5%

Zysk(strata) brutto ze sprzedaży

21 665

40 712

-47%

Marża brutto ze sprzedaży

6,93%

13,66%

-

Zysk(strata) z działalności operacyjnej

1 338

17 185

-92%

Zysk(strata) netto, z tego przypadający:

750

8 238

-91%

 - akcjonariuszom jednostki dominującej

1 312

8 446

-84%

 - akcjonariuszom niekontrolującym

- 562

-208

-

 

Na dzień 1 kwietnia 2019 roku wartość portfela zamówień Grupy Kapitałowej RAFAKO wynosiła 2 mld 811 mln zł, z czego do realizacji w 2019 roku przypada około 2 mld 045 mln zł, natomiast pozostała kwota, tj.  766 mln zł na lata kolejne. Największy udział w portfelu zamówień Grupy stanowią kontrakty z obszaru energetyki oraz ochrony środowiska (81%). Segment ropy i gazu stanowi natomiast 19% wartości portfela.

 

Tabela: Struktura portfela zamówień na 1 kwietnia 2019 roku 

PORTFEL ZAMÓWIEŃ NA DZIEŃ 1 KWIETNIA  2019* (w % i PLN mln)

Budownictwo energetyczne i ochrona środowiska

81%

2 269

Gaz ziemny , ropa naftowa

19%

542

RAZEM

100%

2 811

*liczony jako wartość przychodów do zafakturowania z kontraktów pozostających do realizacji

 

W ramach realizacji zakładanej strategii od początku 2019 roku do chwili obecnej Grupa RAFAKO pozyskała nowe kontrakty o wartości ponad  400 mln zł, z czego  blisko 110 mln zł w segmencie energetyki, ponad 170 mln zł w segmencie ropy naftowej i gazu ziemnego oraz 118 mln złotych w segmencie budownictwa. Celem RAFAKO na 2019 rok jest pozyskanie nowych zleceń o wartości między 800 mln zł a 1 mld zł w obu strategicznych obszarach działalności.

 

DODATKOWE INFORMACJE

 

Tabela prezentująca wyniki finansowe jednostkowe RAFAKO w I kwartale 2019 roku

Wyniki finansowe jednostkowe RAFAKO za 1Q 2019 r.

 

w tys. PLN

1Q2019

1Q2018

zmiana r/r

Przychody

216 696 

151 569 

43%

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

16 968

26 769

-37%

Marża brutto ze sprzedaży

7,83%

17,66%

-

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

994

9 164

-89%

Zysk (strata) netto

290

2 399

-88%

 

Plik do pobrania

 

***

 

RAFAKO S.A. świadczy usługi EPC dla energetyki oraz branży ropy i gazu. Jest generalnym wykonawcą bloków energetycznych, oferującym własne rozwiązania technologiczne, liderem w produkcji urządzeń zawiązanych z wytwarzaniem energii. Firma oferuje także projektowanie i produkcję szerokiej gamy kotłów, w tym kotłów na parametry nadkrytyczne i kotłów fluidalnych oraz urządzeń ochrony środowiska, w tym instalacji odsiarczania i odazotowania spalin i elektrofiltrów. 

 

KONTAKT DLA MEDIÓW:

 

Jacek Balcer

Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej

Rzecznik Prasowy

Grupa Kapitałowa PBG

tel. +48 61 66 51 793

kom. +48 605 470 718

e-mail: jacek.balcer@gkpbg.pl   

ZOBACZ WSZYSTKIE