Umowa na budowę bloku energetycznego w koksowni Radlin podpisana.

Całkowity koszt budowy wyniesie 289 milionów złotych. Inwestor zamierza sfinansować budowę bloku w ponad 70% ze źródeł zewnętrznych, w tym z wykorzystaniem pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW ze środków unijnych w kwocie 134 mln zł oraz z kredytu udzielonego przez EBI w kwocie 58,5 mln euro.

Czas realizacji inwestycji określono na 29 miesięcy, licząc od czerwca br. Nowa jednostka wejdzie do ruchu w IV kwartale 2021 r.

Zadanie inwestycyjne obejmuje dwa kotły parowe o łącznej mocy około 104 MWt, zabudowę turbiny upustowo – kondensacyjnej o mocy 28 MWe oraz człon ciepłowniczy o mocy 37 MWt a także instalacje pomocnicze – mówi Mariusz Soszyński – członek zarządu JSW KOKS S.A. ds. produkcji i techniki.  – Źródłem energii pierwotnej dla bloku będzie nadmiarowy gaz koksowniczy w ilości około 180 mln metrów sześciennych rocznie.

Inwestor zakłada roczną produkcję ok. 486 tys. GJ pary technologicznej oraz wody grzewczej w ilości ok. 209 tys. GJ a także 196 tys. MWh energii elektrycznej. Produkcja pozwoli na zaspokojenie potrzeb własnych koksowni oraz na zaopatrywanie odbiorców zewnętrznych, w tym miasta Radlina oraz KWK Marcel w zakresie wody grzewczej.

Iwona Gajdzik – Szot,  członek zarządu JSW KOKS S.A. ds. ekonomicznych podkreśliła rolę inwestycji dla zwiększenia ekonomiczności produkcji koksowni i ochrony środowiska. – Własna produkcja z odpadowego do tej pory gazu koksowniczego pozwoli nam też uniezależnić się od dostawców zewnętrznych, co ma duże znaczenie z punktu widzenia choćby tylko pewności zasilania.

Warto dodać, że budowa bloku energetycznego w kogeneracji w Radlinie ujęta została w Planie dla Śląska i jest najważniejszą częścią ambitnego planu modernizacji koksowni Radlin, obejmującego  wiele innych, istotnych zadań inwestycyjnych.

To że polska firma, z długą historią na Śląsku, będzie wykonawcą nowoczesnej instalacji dla innej firmy z tej ziemi cieszy nas ogromnie i jest powodem do dumy, że doceniono nasze kompetencje - powiedział Jerzy Wiśniewski, Prezes Zarządu RAFAKO S.A. - Rozwiązania jakie stosujemy w RAFAKO udowadniają, ze energetyka oparta – bezpośrednio czy pośrednio – na węglu nie musi być obciążeniem dla środowiska. (koks)

Komentarz Spółki do wyników Grupy RAFAKO za III kwartał 2018 roku. 27 listopada 2018

W trzecim kwartale 2018 roku Grupa RAFAKO wypracowała blisko 260 mln zł przychodów ze sprzedaży, osiągając przy tym 22,7 mln zł zysku brutto ze sprzedaży, 7,8 mln zł zysku operacyjnego oraz ponad 7 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej.

Ponad 45-cio procentowy udział w przychodach Grupy Kapitałowej RAFAKO w omawianym okresie (tj. 118 mln zł) stanowiły przychody spółki celowej odpowiedzialnej za realizację największego kontraktu w portfelu zamówień Grupy, jakim nadal pozostaje budowa bloku energetycznego Jaworzno o mocy 910 MW. 50% sprzedaży wygenerowana została przez podmiot dominujący – spółkę RAFAKO. Za pozostałe blisko 5% sprzedaży odpowiadały pozostałe spółki z Grupy, w tym przede wszystkim RAFAKO Engineering.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (3Q2017), jak również w porównaniu do ubiegłego kwartału br. (2Q2018), Grupa odnotowała spadek przychodów ze sprzedaży odpowiednio o 43% i 21%. Wynika to przede wszystkim:

  1. ze stopnia zaawansowania prac na Projekcie Jaworzno, co z zgodne z przyjętym harmonogramem tego kontraktu,
  2. oraz niższym poziomem sprzedaży spółki RAFAKO w porównaniu do zaplanowanej, co jest związane z przesunięciem prac na dwóch zagranicznych kontraktach dotyczących budowy bloków energetycznych, tj. na kontrakcie Lombok oraz kontrakcie Wilno (przy czym zaznaczyć należy, że przesunięcia w harmonogramie prac nie były zależne od Spółki).

 

Na zysk brutto ze sprzedaży w kwocie 22,7 mln zł w omawianym okresie:

  1. istotny negatywy wpływ miało obniżenie marży na kontrakcie dotyczącym dostawy i montażu instalacji katalitycznego odazotowania spalin w Enea Wytwarzanie o wartości 289 mln zł, co nastąpiło w związku z zawartym porozumieniem oraz koniecznością zlecenia dodatkowych prac (wpływ na wynik 3Q - minus 8,4 mln zł);
  2. istotny pozytywy wpływ miało rozwiązanie rezerwy na karę na kontrakcie dotyczącym dostawy elementów kotła fluidalnego o wartości 6,5 mln euro, co mogło nastąpić w związku z uzgodnieniem porozumienia z Zamawiającym (wpływ na wynik 3Q – plus 6,4 mln zł).

 

W trzecim kwartale bieżącego roku Grupie RAFAKO udaje się utrzymać trend spadkowy kosztów sprzedaży oraz kosztów ogólnego zarządu, które wyniosły odpowiednio 5,7 mln zł i 12,2 mln zł (w sumie blisko 18 mln zł). W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego koszty sprzedaży i ogólnego zarządu spadły aż o 23%, z kwoty 23,4 mln zł w 3Q2017 do ok. 18 mln zł w 3Q2018. W porównaniu do ubiegłego kwartału br. koszty te spadły natomiast o blisko 5%.

Na zysk operacyjny w kwocie 7,8 mln zł, oprócz kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu omawianych powyżej, wpływ miała pozostała działalność operacyjna, której saldo wyniosło ponad 3 mln zł (główną pozycją pozostałych przychodów operacyjnych w okresie 3Q 2018 było rozwiązanie rezerwy na przedawnione roszczenie sporne w kwocie blisko 2,6 mln zł). Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w 3Q 2018, po uwzględnieniu podatku dochodowego, wyniósł ponad 7 mln zł.

Szczegółowe podsumowanie w załączeniu:

Podsumowanie III kwartału 2018 roku w Grupie RAFAKO

***

RAFAKO S.A. świadczy usługi EPC dla energetyki oraz branży ropy i gazu. Jest generalnym wykonawcą bloków energetycznych, oferującym własne rozwiązania technologiczne, liderem w produkcji urządzeń zawiązanych z wytwarzaniem energii. Firma oferuje także projektowanie i produkcję szerokiej gamy kotłów, w tym kotłów na parametry nadkrytyczne i kotłów fluidalnych oraz urządzeń ochrony środowiska, w tym instalacji odsiarczania i odazotowania spalin i elektrofiltrów.


KONTAKT DLA MEDIÓW:
Jacek Balcer
Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej
Rzecznik Prasowy
Grupa Kapitałowa PBG
tel. +48 61 66 51 793
kom. +48 605 470 718
e-mail: jacek.balcer@gkpbg.pl

« WSTECZ