Harmonogram spłat wierzytelności układowych

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach XII Wydział Gospodarczy z dnia 13 stycznia 2021 roku zatwierdzony został układ przyjęty przez wierzycieli RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu. Prawomocność tego postanowienia stwierdzona została zarządzeniem Sądu z dnia 6 września 2021 roku. Zgodnie z propozycjami układowymi od tej właśnie daty (6.09.2021) liczone są terminy spłaty zobowiązań objętych układem.

Wszyscy wierzyciele układowi podzieleni zostali na siedem grup obejmujących poszczególne kategorie interesów, o różnych warunkach spłaty.

Wierzyciele zakwalifikowani do I grupy otrzymali już jednorazową spłatę 100% wierzytelności, odsetki od wierzytelności głównej naliczone do dnia 31 sierpnia 2020 roku zostały umorzone.

Zgodnie z przyjętymi propozycjami układowymi wierzyciele zakwalifikowani do II grupy posiadający wierzytelności główne w wysokości powyżej 10.000 zł i niezakwalifikowani do innych grup otrzymają spłatę 60% wierzytelności płatną w 20 równych ratach, przy czym płatność pierwszej raty nastąpi do 31 października 2022 roku, a kolejne raty spłacane będą w odstępach trzymiesięcznych, najpóźniej w ostatnim dniu roboczym przypadającym na koniec danego okresu. Dodatkowo w stosunku do tych podmiotów nastąpiła konwersja 20% wierzytelności głównej na akcje RAFAKO S.A. (o kolejnych krokach prowadzących do zapisania akcji RAFAKO S.A. na rachunkach maklerskich wierzycieli Spółka będzie informować). Pozostała część wierzytelności została umorzona, podobnie jak całość odsetek od wierzytelności głównej naliczonych do dnia 31 sierpnia 2020 roku.

Wierzyciele posiadający wierzytelność z tytułu odszkodowania za nienależyte wykonanie zobowiązań oraz wierzyciele posiadający wierzytelność z tytułu kar umownych oraz czynów niedozwolonych (III grupa) otrzymają spłatę 14% wierzytelności głównej płatną w 20 równych ratach, przy czym płatność pierwszej raty nastąpi do 31 października 2022 roku, a kolejne raty spłacane będą w odstępach trzymiesięcznych, najpóźniej w ostatnim dniu roboczym przypadającym na koniec danego okresu. Umorzeniu podlega pozostała część wierzytelności głównej oraz całość odsetek naliczonych do 31 sierpnia 2020 roku.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych i inni wierzyciele publicznoprawni otrzymają spłatę 100% wierzytelności, w tym wierzytelności głównej jak i wierzytelności ubocznych tj. odsetki oraz kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności w 24 równych ratach, płatnych co dwa miesiące. Płatność pierwszej raty nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2022 roku, a kolejne raty spłacane będą w odstępach dwumiesięcznych, najpóźniej w ostatnim dniu roboczym przypadającym na koniec danego okresu.

Wierzyciele zakwalifikowani do V grupy posiadający wierzytelność zabezpieczoną na mieniu dłużnika hipoteką, zastawem lub przeniesieniem na zabezpieczenie własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa otrzymają spłatę 100% wierzytelności, w tym wierzytelności głównej jak i wierzytelności ubocznych tj. odsetek w 8 ratach rocznych do ostatniego dnia roboczego danego roku kalendarzowego -  począwszy od roku 2021 - w wysokości odpowiednio: 3%, 8%, 8%, 8%, 8%, 8%, 25%, 32%.

W stosunku do wierzycieli posiadających wierzytelności wyłącznie odsetkowe propozycje układowe przewidują spłatę 7% wierzytelności głównej w 20 równych ratach płatnych co 3 miesiące. Spłata pierwszej raty nastąpi najpóźniej do 31 października 2022 roku, a kolejne raty spłacane będą w odstępach trzymiesięcznych najpóźniej w ostatnim dniu roboczym przypadającym na koniec danego okresu.

Wierzyciele zakwalifikowani do grupy VII otrzymają spłatę 6% wierzytelności głównej w 20 równych ratach płatnych co 3 miesiące. Płatność pierwszej raty nastąpi do 31 października 2022 roku, a kolejne raty spłacane będą najpóźniej w ostatnim dniu roboczym przypadającym na koniec danego okresu. Pozostała część wierzytelności głównej, jak i całość odsetek od wierzytelności głównej została umorzona.