Informacja o restrukturyzacji

W dniu 2 września 2020 roku RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu złożyła wniosek do Monitora Sądowego i Gospodarczego celem publikacji obwieszczenia o otwarciu uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

W dniu 7 września 2020 obwieszczenie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w związku z czym w tym dniu nastąpiło otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Od tej chwili, wszczęcie postępowania egzekucyjnego lub wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia bądź zarządzenia o zabezpieczeniu roszczenia wynikającego z wierzytelności objętej układem jest niedopuszczalne, zaś postępowania egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętych układem wszczęte przed dniem otwarcia restrukturyzacji, ulegają zawieszeniu z mocy prawa.

Jako dzień układowy wyznaczono 1 września 2020 roku, co oznacza, że wierzytelności powstałe przed tym dniem (do dnia 31 sierpnia 2020 roku włącznie), choćby w tej dacie nie były wymagalne, uznaje się za objęte układem. Wierzytelności te zostaną ujęte w tak zwanym spisie wierzytelności, zaś do wierzycieli zostaną skierowane niebawem propozycje układowe wraz z kartami do głosowania "za" lub "przeciw". Co istotne, wierzyciele nie dokonują zgłoszeń swoich wierzytelności. Spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych sporządza Nadzorca układu wraz ze Spółką. Wierzytelności objęte układem nie mogą być zaspokojone przez RAFAKO S.A. w restrukturyzacji. Zostaną one zaspokojone na podstawie zaakceptowanych przez wierzycieli propozycji układowych.

Powyższy sposób zaspokajania wierzytelności nie dotyczy wierzytelności nieobjętych układem, czyli powstałych po dniu 1 września 2020 roku (włącznie z tym dniem).  

Bieżące wierzytelności ze stosunku pracy będą regulowane w normalnym trybie.

Od dnia 7 września 2020 roku spółka posługuje się nazwą „RAFAKO S.A. w restrukturyzacji”. Pozostałe dane teleadresowe i NIP pozostają bez zmian.
W ramach postępowania, nadzorcą układu jest Krzysztof Gołąb, ul. Wiktorska 65 lok. 3, 02-587 Warszawa, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 140.
Decyzja o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego została podjęta jako jeden z elementów uzdrowienia sytuacji finansowej spółki.