Najbliższe WZ

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A., które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2024 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33.

Porządek obrad

Projekty uchwał

Uchwała nr 14/2024 Rady Nadzorczej Spółki wraz ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku wraz z oceną sytuacji Spółki

Uchwała nr 17/2024 Rady Nadzorczej Spółki w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok 

Raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok 

Uchwała nr 18/2024 Rady Nadzorczej Spółki w sprawie zaopiniowania projektu zaktualizowanej polityki wynagrodzeń RAFAKO S.A.

Projekt zaktualizowanej polityki wynagrodzeń RAFAKO S.A. 

Formularz pełnomocnictwa

Formularz głosowania przez pelnomocnika

Materiały dla Akcjonariuszy

1. Ogólna liczba akcji w Spółce:  161.439.818
2. Ogólna liczba głosów z akcji:   161.439.818

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych w związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. 

Adres do korespondencji związanej z Walnym Zgromadzeniem:

  • wza@rafako.com.pl (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza)
  • RAFAKO Spółka Akcyjna
    ul. Łąkowa 33
    47-400 Racibórz