Informacje finansowe jednostkowe

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
(tys. zł)

ROK

2019

2020 2021 2022 2023

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

947 061

869 360 430551 265448 221119

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

(250 395)

(279 284) 43836 -53335 -303255

Zysk (strata) brutto

(284 260)

(284 579) 34518 3110 -332917

Zysk (strata) netto

(271 644)

(297 523) 35110 -25683 -336300

Aktywa razem

945 588

782 484 586230 604239 423984

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

828 059

974 737 673952 722438 883165

Zobowiązania długoterminowe

68 024

65 729 315650 322167 331658

Zobowiązania krótkoterminowe

760 035

909 008 358302 400271 551507

Kapitał własny

117 529

(192 253) (87722) -118199 -459181

Kapitał zakładowy

254 864

254 864 321761 1609 1609

Liczba akcji (średnioważona liczba akcji)

127 431 998

127 431 998 160 880 445 160880445 160880445

 

 

WYBRANE JEDNOSTKOWE
WSKAŹNIKI FINANSOWE

ROK

2019

2020 2021 2022 2023

Rentowność netto

(30,1)%

-34,20% 8,2% -9,7% -152,1%

Zwrot aktywów

(30,5)%

-38,00% 6% -4,3% -79,3%

Wskaźnik płynności bieżącej

0,85

0,60 1,08 1,02 0,39

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

792,2%

-507,00% -768,3% -611,2% -192,3%